Välkommen till Mienområdet - Ramsö

Mienområdet har ett våldsamt förflutet! Forskarna är inte helt eniga om sjön har uppkommit genom vulkanisk aktivitet eller genom meteoritnedslag.

Visste du att Mien uppstod genom ett meteoritnedslag?

Många anser att sjön är en meteroitkrater. Andra kända exempel på troliga nedslagskratrar i Sverige är Siljansringen i Dalarna och Dellensjöarna i Hälsingland. Ramsö utgör själva mittberget i den runda kratern som i huvudsak är vattenfylld. Sjön Mien skulle alltså vara en krater! Sjön är mycket djup, som djupast är den 39 meter.

Naturreservat för att skydda bergarten ryolit

Ön Ramsö är naturreservat. Syfet med reservatsbeslutet är att skdda berggrunden. Ön består nämligen till största delen av den i Sverige mycket ovanliga bergarten ryolit. Ryoliten kan man lättast se vid strandlinjen i nivå med vattenytan. Ovanpå ryoliten ligger ett lager av jordarten morän.

Anhängarna till meteoritteorin hävdar bland annat att fynd av mineralet coesit i ryoliten tyder på en chockdeformation som troligen uppstått vid ett nedslag. Coesit är en form av kvarts med mikroskopiska, prismaliknande kristaller som bildas snabbt vid mycket högt tryck (över 20 kiobar). Den är tidigare funnen endast i misstänkta meteorikkratrar på jorden, t.ex. Meteorite Crater i Arizona.

En Vulkan?

Anhängarna till vulkanteorin hävdar att öns lagerföljd är typisk för vulkaniska bildningar. Även Miens raka, djupa dalgång antyder att sjön kan ha ett vulkaniskt ursprung och att den kan ha bildats i samband med sprickrörelser i jordskorpan.

Frågan om Miens och Ramsös bildningssätt kan alltså fortfarande inte anses fullständigt besvarad. 

Skogen får skötas

Reservatsbestämmelserna är till för att skydda berggrunden och ryoliten. Skogsbruk får bedrivas. På ön växer en ung björkskog med inslag av gran och asp. DEn har vuxit upp efter en avverkning på 1980-talet. Ungefär halva ön är i dag röjd medan den andra halvan har fått sköta sig själv. Längst i söder växer en äldre barrskog med en del gammal björk. Här kan du se grangrenarna krypa ut över blockmarken.

Föreskrifter för allmänheten

Inom reservatet på Ramsö är det inte tillåtet att exploatera eller bortföra ryolit. Visa hänsyn vid sommarstugan på sydöstra delen av ön.