Byar som ligger som en pärlband rumtom Mien

Mienbygden

Sjön Mien ligger i södra delen av Kronobergs län, bara ett fåtal kilometer från gränsen till Blekinge län. Mienbygden eller Midingsbygden utgörs av i allt nio byar som ligger som ett pärlband runtom Mien. Byarna ligger i ett mycket naturskönt och kulturhistoriskt värdefullt område.

Mien rinner ut i Mieån, vilken bildar gränsen mellan två av byarna, Gäddeviksås och Midingsbråte. Mieån fortsätter ner till Karlshamn.

Mienbygden var tidigare en traditionell jordbruksbygd där såväl större som mindre jordbruk hade möjlighet att försörja sig på lant- och skogsbruk. I 1800-talets slutskede fanns det knappt någon skog kvar att avverka och den flottningsverksamhet som hade funnits på Mien och Mieån fick läggas ner 1911. Kring mitten av 1900-talet påbörjades stora avvecklingar av lantbruket. Den ökade mekaniseringen och strukturrationaliseringen slog i första hand ut småskaliga och mindre bärkraftiga jordbruk. Resultatet av denna tendens var att också handelsbodar försvann och dessutom försämrades kommunikationerna i takt med att många flyttade från området.

Denna utveckling var ingalunda unik för Mienbygden utan tendensen att folk på grund av bristande försörjningsmöjligheter flydde landsbygden till fördel för tätorter och storstäder var allmän i hela landet.

Medan inflyttningen till bygden hade varit stor i 1800-talets början och fram till dess att laga skifte genomförts, så blev det alltså senare precis tvärtom. Under en lång period förvandlades otaliga gamla backstugor och torp och även skolor till sommarhus, liksom det finns större gårdar som i dag enbart nyttjas till fritidsboende. Befolkningsutvecklingen fortsatte med andra ord att följa den nedåtgående kurvan som inleddes för ett drygt halvsekel sedan.

I dag kan man skönja en viss positiv förändring – flera yngre barnfamiljer har etablerat sig och området har blivit mycket attraktivt för bl.a. unga energiska holländare som verkligen uppskattar Mienbygdens fantastiska natur med alla dess möjligheter.

Miengruppen är Mienbygdens lokala utvecklingsgrupp som engagerar sig i och driver frågor gällande infrastruktur såsom bredband, el, kommunikation, vatten med mycket mera.